Wniosek o urlop bezpłatny – kiedy i kto może go składać?

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienia umożliwiają pracownikowi skorzystanie zarówno z urlopu bezpłatnego, jak również takiego, za który przysługuje mu wynagrodzenie. I o ile urlop płatny jest powszechnie wykorzystywany i nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle do urlopu bezpłatnego większość pracowników podchodzi z dość dużą rezerwą. Zazwyczaj wynika ona z braku dostatecznej wiedzy na ten temat. Warto zatem zastanowić się na czym polega ta forma zwolnienia z pełnienia obowiązków służbowych, kiedy może być stosowania, jak wygląda wniosek o urlop bezpłatny oraz przez kogo może on być złożony.

Urlop bezpłatny – na czym polega?

Jak zasygnalizowano powyżej, urlop bezpłatny został ujęty w stosownych przepisach prawa oraz przysługuje on każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. Może on być wykorzystywany w sytuacji, w której pracownik z bardzo różnorodnych przyczyn, na przykład związanych z życiem prywatnym nie może okresowo wykonywać powierzonych mu przez przełożonego obowiązków służbowych. Warto podkreślić, że urlop przyznawany jest na określony czas, zazwyczaj ten, o który wnioskuje pracownik. Urlop bezpłatny stosowany jest w sytuacji, w której pracownik nie ma możliwości wykonywania we wskazanym czasie obowiązków służbowych, a jednocześnie pragnie pozostać na danym stanowisku pracy oraz kontynuować zatrudnienie na dotychczasowych warunkach, na przykład finansowych. Należy podkreślić, że urlop bezpłatny może być jedynie udzielany w odpowiedzi na wniosek złożony na piśmie przez zainteresowanego pracownika. Ponadto, pula dni wolnych z tego tytułu nie wpływa w jakikolwiek sposób na urlop płatny oraz może lecz nie musi wykorzystana.

Wniosek o urlop bezpłatny

Jak wspomniano powyżej, wniosek o urlop bezpłatny musi być złożony na piśmie przez zainteresowanego pracownika. Wzór wniosku jest określony i powinien on zawierać informacje dotyczące danych pracownika oraz pracodawcy, daty i miejsca jego sporządzenia oraz okresu na jaki ma być przyznany. Ponadto, wniosek o urlop bezpłatny może zawierać przyczynę jego złożenia, jednak nie jest to warunek konieczny do jego udzielenia. Oczywiście, dokument musi być podpisany przez osobę, która go składa.

Kto może złożyć wniosek o urlop bezpłatny?

Uprawionym do złożenia wniosku o urlop bezpłatny jest jedynie pracownik. Oznacza to zatem, że pracodawca nie może nakłaniać pracownika do jego wzięcia lub też kierować pracownika na ten rodzaj urlopu. Jak zaznaczono, wniosek musi być złożony osobiście w formie pisemnej. Należy jednak pamiętać o tym, że w sytuacji, w której okres urlopu przekracza trzy miesiące, pracodawca może odwołać pracownika z tego urlopu pod warunkiem zaistnienia poważnych przyczyn, które uzasadniają takie działanie. Ponadto, jak zaznaczono, urlop bezpłatny nie wpływa na urlop wypoczynkowy, a jego wymiar nie jest limitowany.

Czy wyrażenie zgody na urlop bezpłatny jest konieczne?

Należy pamiętać o tym, że sam fakt złożenia wniosku o urlop bezpłatny nie jest jednoznaczny z jego akceptacją i przyznaniem. Możliwe jest bowiem na przykład skrócenie jego wymiaru przez pracodawcę. Ponadto, warto mieć świadomość tego, że informacja dotycząca wykorzystanego wymiaru urlopu bezpłatnego jest umieszczana w świadectwie pracy.

Redakcja lajfhaki.pl